Phone

Phone: +91 7709644772

Mobile: +91 7709644772

Email

Editor: kalakarart@gmail.com

पत्ता

कलाकार आर्ट,
मंगल कार्यालयाजवळ, हिवरखेड रोड, बेलखेेेड  ता. तेल्हारा
जि. अकोला – महाराष्ट्र पिन – ४४४१०८